رنگ ها و اسانس های خوراکی

   آشنایی با رنگ و اسانس های خوراکی

   یکی از پرکاربردترین مواردی که در آشپزی استفاده می شود رنگ ها و اسانس های خوراکی می باشدهمان گونه که از نام این محصول مشخص است این رنگ ها کاملا طبیعی و از مواد طبیعی ساخته شده اند و ضرری برای سلامتی انسان ندارندرنگ ها به شما در تنوع دادن به مواد خوراکی تان کمک زیادی می کنندهر چه تنوع رنگ هایی که بر روی میز غذا چیده شده است بیشتر باشد افراد به خصوص کودکان تمایل بیشتری به صرف غذا دارندهمچنین شما می توانید با استفاده از اسانس ها بوی خوراکی های خوشمزه را در خانه داشته باشیدبنابراین استفاده از رنگ ها و اسانس های خوراکی منجر به بالا رفتن اشتها در افراد می شود.

    

   در کل رنگ های خوراکی به سه دسته طبیعی، غیر آلی و سنتزی تقسیم می شوند:

   1 .رنگ های طبیعی : به آن دسته از رنگ های خوراکی گویند که از منابع طبیعی )گیاهی و حیوانی( بدست می آیند. 

   رنگهای گیاهی: نظیر قرمز چغندر، کورکومین، کلروفیل، آناتو، کارتاموس، آنتوسییییانین ها و . . . که از بها های مهتلف گیاهان استهراج می شوند 

   رنگهای حیوانی: نظیر کارمین که از نوعی حشره به دست میآید.

   2 .رنگ های غیر آلی: ترکیبات غیر آلی )معدنی( ه ستند که یا در طبیعت یافت شده و یا با سنتز بد ست می آیند، مانند رنگ معدنی دی اکسید تیتانیوم که از فرآوری مواد معدنی حاوی تیتانیوم بدست می آید.

   3 .رنگ های سنتزی : شامل دو دسته رنگ های مشابه طبیعی و رنگ های مصنوعی می باشند 

   رنگ های م شابه طبیعی: به آن د سته از رنگ های خوراکی گویند که فرموال سیون و ساختمان شیمیایی آنها در طبیعت وجود دارد، لیکن بدلیل عدم توجیه اقتصادی یا عدم دسترسی به مواد اولیه کافی، به روش های شیمیایی از منشاء غیر طبیعی تولید می شوند، نظیر بتاکاروتن سنتزی

   مدیر ۱۴۰۰/۱۰/۲۰

   عنوان جزئیات خبر

   توسط ادمین تاریخ

   Text